ÎåÐÐÊô»ðµÄ×Ö´óÈ«-ÆðÃûÍøÃâ·ÑÈ¡Ãû (2022)

±àÕß°´£ºÁ˽⺺×ÖµÄÎåÐÐÊôÐÔÊÇÆðÃûÓÃ×ֵĹؼü£¬ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓÐÄÄЩ£¿¸ù¾Ý¡¶¿µÎõ×ֵ䡷ͳ¼Æ£¬ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÁÐ±í£¬¹²1397 ¸ö¡£ÊǸù¾ÝÖÜÒ×ÒâÏó¼°²¿Ê×Æ«ÅÔµÄÎåÐÐÊôÐÔÀ´¶¨£¬·Ç°´±Ê»­Êý¡£

ÎåÐÐÊô»ðµÄ×Ö´óÈ«

2»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
µó ¶¡ ¶þ Á¦ ÁË

3»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
áÜ ´ó æÞ Ö® Å® É× ËÈ Ø± çÛ ß® ÕÉ

4»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
³ß µ¤ µõ Øê ¶· »ð ¾® Ö§ Øì ÄÚ ÈÕ Ì« Ìì ÍÍ Îç س Øë Ö¹ ÖÐ

5»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
±û ´ú µ© ߶ ص ¶£ ¶¬ ß· Á¢ ÞÍ Áî Áí ÄÌ Äá Å« Ƚ Ëû Ëü Ìï ÙÚ ÕÌ ÕÙ Ö» ×ó

6»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
³Ô ³Ú ´ò âá ë® ¶à ¶ú ê¸ Ø¨ ¹â ¼â ½³ Ëý ¾ö ê¹ ÀÏ ñç ÁÓ Áù ®f ÄÊ àï Äê ÅÒ È« Èâ ͬ ÙÛ Øô Íý ߺ Õ¬ Õ× Ö¼ ÖÁ ÖÙ ×Ô

7»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
áí ³Ê Þu ß¾ ß° µ« µÍ µÜ µè µé çà ðÛ ¶¢ ¶¹ ¶Ú êº ¾Ä Á¼ ÀÎ Àî Àû Áß Áæ ÂÀ ÂÑ Ãâ ÄÐ ÄÅ Øú Ū Ŭ Çó ìþ ìý î® Í¢ Ù¡ Í® ÍÌ ÍÐ Ù¢ Í× Î× Ñý Ì × Ö¾ õô ס ×Æ æ¢ ×ã

8»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
°¥ °Û ³¤ ³´ Ûå ³Þ ´¶ è áÞ ÞÇ æ§ í³ á· å´ µ½ µÄ µÒ µ× «Z µä µê ñô ¶¨ ßË ¶± ¶¶ ¶Ê ßÍ ¶ç Ù¦ •P êÁ ê» ìæ ½ã ¾Ì ¾ñ ¿» Á½ Õù Õþ Öª Ö± À¥ ØÝ À´ ÀÐ Àß Àý ìå Ùý àò ßÊ Â ÂØ •F ÄÎ ßÎ ÄÝ Äî åó ű æª È² Èé ÊÌ àû | ãà ٬ Ìû Ͷ Øè ê¿ Ñ× Ñð Ò× ÕÒ ÖÆ àù ÖË ÖÒ ö¿ ׿

9»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
±þ ’x ³é âò ´ý µ¡ ´ù íñ µÖ µÛ ôú ¶© ¶Î µq íï ¶Ü ¶ß ßá ¸° ¹Õ ê ìà ßÔ Š ¼í ¾¼ «i ¿¡ Á¯ ÁÁ À­ Àå Ùµ Àþ ßÖ Áà ÂÉ ÄÄ ÄÈ èÍ ÄÍ ÄÏ Å­ Å° ÅÚ ìÆ Ì© Ì¿ î± éå ͤ Í» ƒò ÍÏ ÍØ Íá æý ë¿ ìÅ ¼r Ñê áà Ò§ Ó³ êÅ Ô¹ ÔÖ Õ¨ ÕÐ ÕÑ Õß Õê ìí Ö ÖÑ ÖØ æû ëÐ ìÄ ×Ñ ïö ñè ×à

10»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
ßê ³Ü Áˆ ŠÆ çé µ¢ ðã ¼ µº µ¹ æ· çè µù 𬠶³ ¶² ò½ õ» ¹¢ ºæ »Ð ¼² ½ú çå ¾ó ¿¾ Á© Á¹ Ðó Ÿ@ ëÞ Ö« Öµ ÀÊ ÀÓ Á¨ æ² ÁÏ ÁÒ Áá ê² Áè Áô Âà Â× ÙÀ ë£ Äà ÄÉ ëÇ ñÄ Ø« ÄÜ Äï í¤ ô¬ Ŷ ÇØ í¥ ëà ÜÇ ò¸ Ù¼ ɹ ÉÎ Ë¡ Ë· õÁ ëÄ ÌÆ ÌÈ ÌÖ Ì× ÌØ ÌÛ Ìë Ùà Ìñ Ìð Ìô Ìõ Í¥ ͦ ͽ åè âÕ ÍÚ ÎÎ ÙÁ ÎÚ ŠÖ ÏÄ Ñ¶ Ѹ Ñí ìÈ ñº Ò¨ ì¹ Õ¹ Õ¾ Õä ÖÈ ô± ÖÔ Ú£ ×£ Ù¾ óÊ í§

11»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×Ö
°¦ Þã Ís êÎ í÷ ë· ´Ó ´Õ çª ´ø ´ü ñõ µ¨ ࢠµ° µÁ ôÆ ¶¥ ठ¶¯ ”£ ¶æ êi çí ·é êÏ ìÊ º¸ õú ½« áú ¾÷ õû áâ ÀÇ ÀÕ Àæ Àê áû ঠÁ£ Áº ÁÄ Áç ôá ñö òÈ Â¦ ± ¹ ÂÔ àð ÞÛ çó ÄÇ ‹C Ú« Äú æÀ ÆÝ Èí êÉ Ì¥ ̪ Ì° Ì» ßû ÌÞ ã© ôÐ Ìþ Í£ ¬E ÍÀ ëà ÍÙ æ´ Íà Íé Íì ìÉ •„ Ï© «‘ çò Õ¶ ÕÅ Õ ÕÊ ßú Õì Õñ Ö´ ÖÌ ÖÏ ô¶ ×½ ×Ä íö ÙÌ

12»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
êþ ±º ²É ³¡ ìÌ ³¸ ³Ì ëó ઠ´ö ´û µ¥ µª µ¿ µÇ µÏ êë Ú® Û¡ íû µà Úç µë µø à© ñó ¶» ¶Ì ª ¶Ø ¶Þ åÇ ·Ù îØ ½¹ ½Ó ൠ¾§ ¾Í ØÊ ¿Ô îº ÁÀ Á¿ šH Õï éô Ö¤ Ÿj À² À® ÀÅ ïü ÀÍ Àç ଠÀí Àü Á¡ Þæ ÁÑ ôó Áð Áò ² ÂÓ ÂÕ Þà à« ôö Äí ÙÐ Çç Èò ‹S Û¢ ̺ ̽ ÌÍ Ìä Ìó ÞÝ ìö Ìö Ìù æà ʹ â½ õÉ õ¢ Íï 㯠ภÎÑ á¢ Ñ° Ñ­ Ùã ìÍ òÕ é÷ éó æ ÕÜ ÕÝ åé ÖÇ ðë Öá ôÒ

13»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
°Þ ìÒ Ÿ• ìÔ ñÎ àÍ æÊ ³Û ´« ´î ÷° åÊ  µ± í¸ àÇ µç µî Þé ëº ¶¦ ¶½ ìÑ ¶Ù ¶ã ¶è ¶å ·³ ö¡ ìÎ »À »Í »Î »Ï Ú¶ ¼£ ¼å Á¶ ìÓ íù ॠÀÈ ÀÒ Ú³ ‚ñ 㶠òÛ Àï ÁÞ Áã ì¼ ÙÍ Â¸ éû ¬f » · ÂÒ Ãº ÄÀ ÄË ÄÕ Å© ů åÌ ïþ Ëþ ̵ ÌÓ ç° Ìá Ìø òÑ Í§ ÍË ìÕ ÍÉ ÍÑ ÍÔ ÍÓ Íç ëä îµ ìÐ ì¿ ÎÏ Ï¨ ÑÌ çü Ñï •D ì¾ áæ ÓÝ ìÏ Õ² Õµ ÕÕ ÕÖ òØ Û¤ Öà ïô ×· ã· ×Á êß õþ ôô ö¤

14»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
°¾ ³© ³¾ ³Ñ ³ò ´Â ´ñ µ· àÖ µÕ µÝ ëë ëË àK ¶º ¶Ë ¶Ô ñÖ ¶á ¶û ¹ü »ï ½± ¾¡ âý ÞÆ Á¬ õÔ ÁÅ ÁÈ ÁÎ ðø À± î½ ÀÉ ‹ª æÐ õª àÏ æË ôÔ ç± Áì ìÖ ç¸ à¶ Âª ÂÌ ÂÚ Âã öÃ è§ ÄÛ Äþ ßö Þù ìÁ ÈÛ É¿ ÉÑ Ì¨ ̬ ̾ Ì ñí ÌË þ í« ëø åÑ Ìè ñÓ Ìò òè ͨ ͸ ͼ ÍÅ óê òê çº Íó ÚÀ ÷± Ññ Ò¡ Ó« ع Þø ÕÀ æÑ Õà ÕÍ á¤ ÕÔ Õâ ìõ ÖÖ Öð ׺ ç»

15»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
°¨ ƒv ŸÏ àá ²ã ³¹ õØ ³Ý ‘y ‘o ³ý ñÒ õÖ ßO ê¡ ëí ñ× ´þ ÙÙ µ¯ µÂ µÐ ÷¾ µÞ õÚ µ÷ µû ¶­ ¶¸ ¶Ð ¶ü »º ¼ù èª ½ø àÙ Á· Á Á¾ àÚ å¼ Õó ð² Õ÷ Úº êã ãÏ ßë ÀÖ Àè À÷ ÁÌ Áõ Áö § ³ åÖ Â¾ ÂÇ ÂÖ ÂÛ ëá Âæ ì× Ø¾ ëî òï ÄÔ ÄÖ ÄÙ éý Ù¯ æå Ų àÞ Æ§ ÈÈ ìØ Ì¤ ææ ̸ Û° êæ ôÊ è© ÌÉ ï« Ìß ç¾ ÷Ø ÞÒ ÍÊ ÍÕ ëð éþ Ñü Ñþ ìÚ ìÙ ÔÝ Õª ⯠ÕË ÕÛ éü ô÷ ÖÊ ö£ Ö× ×¤ çÄ ìú ê¢

16»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
³· ³Â ³Å ð· ³ã Ù± ê£ ´ï éé µ§ µ¬ µ¼ µÀ µÆ ÚÐ µý õÞ ¶¼ ¶Ä í­ ¶Ö ìÀ ¶Ý õâ ìÜ »ý ¾ï â± çö Áà ⲠÁÇ è¯ Õé Àµ ñÜ òë ÀÌ ÀÞ çÊ Á§ î¾ Àú âÞ Áê åÞ Áú ðü ¬ ½ ¼ ìË ÄÓ öÓ ßæ ŵ ޝ ȼ ÉÕ Ÿö Ëì öØ ê¼ ÌÇ ó¥ ÌÐ ÌÕ Ìã õ® Í· êÕ ÍÒ éÒ ìä Ïþ ÚÊ Ñæ Ñì êÊ D ìÛ è° ÕÎ õà Öí ׫ ׸ ÚÑ ÷Ú

17»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
êÓ ðg ²Ó ö³ îª ³Ò ³ó ÷ì µ£ ð÷ µ² µ¸ ¶Ó ð¹ öÜ »â ¼¨ ¬Q ¾ô ñÍ éç ÷Ë ÁÆ À» ðì çÐ ÀÜ Àø Á¥ ÁÙ î¬ Á× ãÁ ¡ ñï ò÷ ÂÆ ÂÝ ÷ç çÑ ð¤ ßÌ òI ìÝ åÝ Ì£ â¼ ÌÅ ó« õ± ÌÜ Ìç Í« î¶ ÍÎ Ïå ÛÆ Ò¥ Ò£ ôí Ôï Ôñ Õ· ó¯ ñÞ ðº ëù ó® Öò ×Ý

------ÎåÐвéѯ------

<ÎåÐÐÊô»ðµÄ×Ö´óÈ«><ÎåÐÐÊô½ðµÄ×Ö´óÈ«><ÎåÐÐÊôľµÄ×Ö´óÈ«>

<ÎåÐÐÊôÍÁµÄ×Ö´óÈ«><ÎåÐÐÊôË®µÄ×Ö´óÈ«>

18»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
³Õ ³æ ´Á ´Ô ´÷ ìâ íL ñ° ¶Ï í¡ ·á ½ý Á¸ çÔ Ö° õ² ñì ፠Àñ Àð ì¢ àà ê¤ è´ Ãý òÍ ññ ų ÊÊ Êï ̧ ðà Ìâ ãÙ ÷Ñ ÷Í êÖ ê× ìÇ Õ° ÕÏ ÕÚ ÚØ êÞ ÖÀ õ٠ת æí ߪ

19»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
ËB °Ú ±¬ ²ä ³° òÉ šf ód ßÕ ñÉ µË öô ð´ ëØ ¶× ì´ ¼Ê ÚÜ õê Á± ì¡ ó¹ Á³ ñÏ ÁÉ Ö£ Ùú Àà Àë Àö ß¿ ÁÚ åà ê¥ öì Áó Áü ߣ ® ëª Ùù ó¡ Äì ŧ ÅÓ ÆØ ÜF ˸ Ì· èº Ø» çô à‰ Òï Ôù Ûµ ÕÞ æï öö

20»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
±¦ ²û µ¦ µ³ öø ñ¼ ½À ÛÇ ÀÁ ÷ó õ· ðÝ Áä æò ëÊ Â£ ¯ ° ÂÞ Å´ Æ® ÉÄ Ì¡ Ì¢ ÌÚ ö¶ ö¾ êØ Ò« Ó® õî

21»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
²ø ³ì õÒ ìß À° À¯ ñ® ìµ ÀÀ Àà ÀÛ Ù³ ðß çç ÷à Ââ êÙ ÷£ öæ ÷¥ ðÎ Ôî ßù âÍ ö·

22»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
²ü öº Ùá µþ ¶Á íè öã åå ôÏ õñ ðÒ Áû ñª Áþ ëÍ ôµ ÂÏ ÄÒ Éã Êê ÙÎ ÷Ò Ìý Íä ðÑ

23»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
öÅ Áµ ðÓ òà ÁÛ ÷ë éñ ÂÎ èï ⤠⮠̯ Ìå ÏÔ

24»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
ó¤ ÷² ñ² ó¼ ¾ð ö¨ À¾ ÷¯ Áé ¤ ðØ Èà ãË Ì± Ìü ö» ø@

25»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
…¥ ôî À¿ ÷à Û¹ ­ Ùõ Þû àì

26»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
åÎ Ûª ¿ Âß ñ§ ß­

27»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
ÚÔ ÀÂ ðµ öÔ æø

28»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
÷Î õÈ éö

29»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
æê õï

30»­ÎåÐÐÊô»ðµÄ×ÖÓУº
ð¿ öâ ð½ âÎ

------ÎåÐвéѯ------

<ÎåÐÐÊô»ðµÄ×Ö´óÈ«><ÎåÐÐÊô½ðµÄ×Ö´óÈ«><ÎåÐÐÊôľµÄ×Ö´óÈ«>

<ÎåÐÐÊôÍÁµÄ×Ö´óÈ«><ÎåÐÐÊôË®µÄ×Ö´óÈ«>

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 10/20/2022

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.